Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
1.Smluvní strany 
Prodávající: Ing.Břetislav Čermák, Brožíkova 11, 638 00 Brno, dále jen prodávající.
 Kupující: Fyzická či právnická osoba, která projeví odesláním objednávky, e-mailem, nebo telefonicky svou vůli zakoupit zboží od prodávajícího a zaplatit dohodnutou cenu.
2.Objednávka- uzavření kupní smlouvy. 
K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno objednávkou z webu nebo telefonicky. Prodávající potvrdí přijetí objednávky.
 Zákazník může zrušit objednávku pouze není-li prodávající schopen dodat požadované zboží v dohodnutém termínu.
3.Dodací lhůty 
Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Kupující s termínem projeví souhlas. V případě nesouhlasu se objednávka ruší.
4.Způsob úhrady
 Zboží se platí při předání, zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu zboží. Jiný způsob platby je třeba dohodnout při objednání a prodávající musí vyslovit s navrhovanou platbou souhlasit.Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.
5.Odpovědnost za vady 
Odpovědnost za vady Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto musí kupující informovat při předání.
6.Ochrana osobních údajů 
Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje druh zboží,způsob doručení, místo doručení a cenu za objednané zboží.
7.Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek,  bez zpětné platnosti.