3D Vizualizácie

 

V súčasnom hektickom a uponáhľanom spôsobe života sa neustále zvyšujú nároky na prostredie, ktoré obklopuje človeka v meste. Potreba spríjemňovať a zveľaďovať verejné priestranstvá miest je nevyhnutnou záležitosťou, predovšetkým v ich centrálnych častiach. Uvedené priestranstvá slúžia ako miesto spoločenských podujatí, posedenia starších obyvateľov, stretnutí ľudí všetkých vekových kategórií, hlavne mládeže. Požiadavka ochrany a obnovy verejných priestranstiev z hľadiska potreby spoločenského života je preto oprávnená.   

                        

Vizualizácie mestskeho parku v programe 3D  MAX.

Pri prezentovaní divadelných predstavení poslúži pódium prírodného amfiteátra, ktorý nadobudne nový tvar a formu, s možnosťou bezbarierového prístupu. Neexistujúce sedadlá prírodného amfiteátra sa nahradia novonavrhovanými z dreva v tvare oblúka, ktorý kopíruje terén a dolaďuje celkový estetický vzhľad

Promenáda popri rieke oživená mólom

 Hrací prvok zvonkohra zhotovená z kovu

V predkladanom návrhu záhradne architektonickej úpravy verejných priestranstiev som sa snažila zjednotiť do architektonického celku dve časti riešeného územia, pretože im chýbala jednotná urbanistická koncepcia. Kedže sa na riešenom území odohrávajú dôležité udalosti v meste, spoločenské podujatia, slávnosti, výročné trhy a iné, požaduje sa, aby spĺňalo tieto požiadavky pre dôstojnú reprezentáciu. Mnou navrhovaná architektonická kompozícia, pohľady, kontrasty, súlad s okolitou krajinou s prihliadnutím na pôvodné historické danosti krajiny by mali docieliť jednotný estetický charakter prostredia.

 Vizualizácie verejných priestorov - námestia.

  

Vypracoval:Ing. Veronika Majerská